Markéta Pešková

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
I. 
Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

Firma: Mgr. Markéta Pešková 
IČ: 11675578 
Sídlo: 798 61, Otinoves 214 
e-mail: markypes@gmail.com 
telefon: 773797734 
(dále jen „zhotovitel“) 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele (dále jen „smluvní strany“) plynoucí ze smlouvy o dílo. 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II. 
Informace o díle, cenách a způsobech úhrady 
Dílo, jeho detaily a povaha jsou určeny dohodou mezi smluvními stranami. 
Výše ceny díla je určena dohodou mezi smluvními stranami. Placena je buďto v hotovosti k rukám zhotovitele, nebo převodem na účet zhotovitele 1219636016/3030, přičemž se volí ta forma, která je zvolena dohodou stran. Nedílnou součástí dohody mezi smluvními stranami je záloha na dílo, která bývá zpravidla 50 % z ceny díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo na určení přesné výše zálohy. Pro případ odstoupení od smlouvy nebo její části si zhotovitel vyhrazuje právo na určení, zda-li bude záloha vrácena objednateli, popřípadě v jaké výši. V ceně díla není doprava díla na sjednané místo, která je placena při předání díla, v případě zaslání přes dopavní společnost, předem na účet zhotovitele. V případě změny zadání objednatelem dojde ke změně ceny díla. Výše ceny se změní v závislosti na náročnosti prací a zhotovitel si vyhrazuje právo na určení změny ceny, o čemž informuje objednavatele. 

III. 
Objednávka a uzavření smlouvy o dílo 

Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí objednatel sám. Další obdobnou komunikaci týkající se smlouvy si hradí samy smluvní strany. 
Dílo lze objednat telefonicky na 773797734, na e-mailové adrese markypes@gmail.com., přes zprávy na sociálních sítích, osobně na adrese  Otinoves 214, 798 61, smlouvu lze uzavřít písemně dle vzoru dostupném na internetových stránkách zhotovitele, nebo ústně, přičemž tyto obchodní podmínky jsou součástí takto sjednaných smluv. 

IV. 
Dodání zboží a případné skladování 

Zboží je dodáno na místo dle dohody smluvních stran. Cena dopravy se určuje podle ujetých kilometrů z místa vyhotovení díla do místa předání, 
průměrné spotřeby vozidla a aktuálních cen pohonných hmot, případně cenníku smluvního přepravce. V případě nepřevzetí díla způsobeného objednatelem bude zboží uskladněno u zhotovitele, přičemž bude účtováno 35,-Kč až 300,-Kč za jeden den skladování. Výše ceny se odvíjí především od velikosti díla a zhotovitel si vyhrazuje právo na určení výše ceny skladování. Maximální délka skladování činí 30 dní, po které dojde k odstoupení od smlouvy bez možnosti náhrady škody a vrácení zálohy. 

V. 
Odpovědnost za vady zboží 

Zhotovitel odpovídá za zjevnou vadu, kterou má dílo v okamžiku předání a která byla namítnuta objednatelem v okamžiku předání. Kupující je povinen si zboží prohlédnout během převzetí a zjevné vady nahlásit zhotoviteli, příp. zboží nepřevzít. Zhotovitel odpovídá za skryté vady po dobu 6 měsíců od předání díla. Stane-li se skrytá vada objednateli známa po přechodu nebezpečí škody na objednatele, je objednatel povinen takovéto vady oznámit zhotoviteli a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do 3 dnů). Obdrží-li zhotovitel od objednatele oznámení o vadách díla, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se objednatel zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování oznámí zhotovitel objednateli s tím, že shledá-li prodávající nárok objednatele oprávněným, učiní nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku objednatele z vad díla.Objednatel se vzdává svých práv na náhradu újmy způsobené vadou díla, a to v maximálním rozsahu povoleném dispozitivními ustanoveními zákona (tzn. s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, újmy na přirozených právech člověka a újmy způsobené slabší straně). Tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla dle ujednání mezi smluvními stranami. Bez ohledu na výše uvedené se objednatel vzdává veškerých případných práv na náhradu nemajetkové újmy, ušlého zisku a jakékoli další nepřímé újmy způsobené vadou díla. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1924 občanského zákoníku. V případě oprav či jiných pracích provedených na díle třetí stranou, objednatel nemá právo na náhradu škody či proplacení prací provedených na díle třetí stranou. 

VI. 
Práva z vadného plnění 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel dílo převzal má dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla, a dále že se dílo hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá. V případě výskytu vady může objednatel zhotoviteli předložit reklamaci a požadovat opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny, odstoupení od smlouvy. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud má dílo podstatnou vadu a pokud nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), má objednatel právo uplatnit požadavek na slevu z ceny 
nebo odstoupit od smlouvy. Při uplatnění reklamace je objednatel povinen zhotoviteli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu zhotovitele je možná jen tehdy, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si objednatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li oprava díla možná, na základě odstoupení od smlouvy může objednatel požadovat vrácení ceny vyjma záloh, jejichž vrácení je na úvaze zhotovitele. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím díla věděl, že věc bude mít vadu, nebo dala-li se taková vada očekávat anebo pokud objednatel vadu sám způsobil. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

Veškerá ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. 

Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  V případě uzavření smlouvy o dílo ústní formou, písemně přes e-mail či telefonicky, přechází na strany práva a povinnosti plynoucí i ze vzorové smlouvy o dílo dostupné na internetových stránkách. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 7. 2021. 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
I. 
Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: 
 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 
 
II. 
Cena díla a způsob úhrady 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši …………………….,-Kč, která bude uhrazena 
a) na účet zhotovitele ……………………………-……………. 
b) v hotovosti k rukám zhotovitele 
 
Objednatel se zavazuje zaplatit zálohu ve výši …………………….,-Kč, a to nejdéle do ………….., 
 
a) na účet uvedený výše 
b) v hotovosti k rukám zhotovitele 
 
Pro případ odstoupení od smlouvy nebo její části si zhotovitel vyhrazuje právo na určení, zda-li bude záloha vrácena objednateli, popřípadě v jaké výši.  
III. 
Termín zhotovení díla a věci určené k provedení díla 
 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do ………… Místem dodání díla je ……………………………………………………………. Pokud vyhotovení díla závisí na zvláštních osobních schopnostech zhotovitele a zhotovitel ztratí způsobilost dílo vyhotovit, závazek nezaniká, je-li ztráta způsobilosti dočasná (např. krátkodobý pracovní úraz). O dobu ztráty způsobilosti se prodlužuje doba dodání. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci a dokumenty určené k provedení díla: 
 
IV. 
Odpovědnost za vady 
 
Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 6 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této smlouvy objednatel. Záruka se nevztahuje na vadu způsobenou dokumentací dle čl. III této smlouvy či pokyny, které zhotovitel od objednatele obdržel. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady mechanických prvků, které sám nezhotovil a za vady způsobené nesprávným užíváním a skladováním díla. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Bude-li mít v době předání dílo viditelné vady či nedodělky a budou-li namítnuty objednatelem, k předání díla dojde až po jejich odstranění, přičemž náklady na odstranění nese zhotovitel. 
 
V. 
Závěrečná ustanovení 
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Podpisem dále stvrzují, že jsou si vědomy obsahu obchodních podmínek. Součástí smlouvy jsou také smluvní podmínky a dodatky ke smlouvě. 
 
Objednatel Zhotovitel 
 
V………………………….   dne………………….     V………………………….   dne…………………. 
 
 
………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

Dodatek ke smlouvě 
 
I. 
Zhotovitel neodpovídá za průtahy spojené s neplněním svých závazků plynoucích z této smlouvy, na které neměl přímý vliv (např. vládní opatření, nemoc, apod.). Doba dodání se v takovémto případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl plnit. 

 

 

error: Content is protected !!